හම්බන්තොටින් හමුවූ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය - Hiru News 16-03-19