පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හිටපු බුද්ධි ලොක්කා - Hiru News 17-09-20