නිදහස් පක්ෂ රැස්වීමේදී ජනපති කියූ දේ - Hiru News 09-11-18