සිරගත කර සිටින රණවිරුවෝ නිදහස් කරනවා - Hiru News 10-10-19