කළින්ම ස්ටොක් කරගත්ත නිසා ආවා - වහලත් කෙළවගත්තා ඇරලත් කෙළවගත්තා - Hiru News 24-06-22