පාඨලී පූජිත් සහ ඉලංගකෝන්ට දේශපාලන පළිගැනීම් කොමිසමෙන් සිතාසි - Hiru News 18-10-20