ජනපති හමුවු මහජන නියෝජිතයෝ - සිකුරාදා තියෙන සර්ව පාක්ෂික සමුළුව - Hiru News 11-08-22