ජනපති හමුවෙන්න බසයෙන් ගිය සජිත් - රිවර්ස් කරන නිසා සහයෝගය නොදී බෑ - Hiru News 06-08-22