පොලිස් ලොක්කෙක් පාර මැද ගුස්ති අල්ලයි - පහර දීම පොලිසියම හෙළා දකී - Hiru News 27-10-21