පොහොර ගැටලුවේ නිම නො වෙන විසඳුම් - දිවයින පුරා ගොවියෝ කබලෙන් ලිපට - Hiru News 14-10-21