වන අලි බිලිගත් මිත්තනිය සහ මිනිබිරිය - Hiru News 12-09-19