මෛත්‍රීගේ නිදහස් පක්ෂ සභාපති ධුරයට එරෙහිව ස්ථිර අතුරු තහනමක් - Hiru News 25-04-24