මානව හිමිකම් කොමසාරිස්ගේ චෝදනාවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ප්‍රතිචාර - Hiru News 17-09-20