අරගලය දිනවන සම්මුතිය - අපි සහය දෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිසා - Hiru News 07-07-22