කළුගලේ හැප්පුණ කළුගල් කර්මාන්තය - ඩොලර් නෑ - පුපුරන ද්‍රව්‍ය නෑ - Hiru News 23-06-22