මටත් තිබුණා රාජපක්ෂ වන්දනාවේ ගිහිං ශේප් කරගන්න - ඡන්දෙ අපි දිනනවා - Hiru News 19-03-23