ඕමාන් මහමොළකරුගේ මාංචු තදවෙයි - කුෂාන්ගේ රෙදි ගලවන ඩුබායි සුද්දා- Hiru News 25-11-22