චීනය ද ඉන්දියාව ද ජනපතිගෙන් පිළිතුරු - ජනපති ජගත් මහලේකම් හමුවෙයි - Hiru News 20-09-23