රාජිත හිරේ සිටිය යුතු දේශද්‍රෝහියෙක් - Hiru News 04-12-19