''විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පෙන්නලා ඡන්දය අහෝසි කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ'' - Hiru News 13-02-24