දුමින්දගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප වෙයි - Hiru News 12-10-18