තරුණියකගෙන් කාති උසාවියට පලවූ විරෝධය - Hiru News 13-07-19