දුප්පත් ජනතාවට සහන පැකේජයක් ලබාදෙනවා - Hiru News 10-11-19