පුලතිසි සීඝ්‍රගාමී දුම්රියේ මංගල ගමන - Hiru News 12-09-19