ජංගම දුරකථනවලට සොයාගත් අලුත් තාක්ෂණය - Hiru News 09-11-18