ජනතාව ලබාදී ඇති වගකීම අපි ඉටුකළ යුතුයි - Hiru News 26-01-20