තෙල් ප්‍රමාණය ගැනත් විමර්ශන - මේ ප්‍රශ්නෙන් කබලෙන් ලිපට වැටිලා - Hiru News 08-04-21