ත්‍රිරෝද රථයකට එල්ල වූ වන අලි ප්‍රහාරය - Hiru News 12-02-19