බලය වෙනුවෙන් තුනේ පන්තියේ දෙත් අමතකයි - Hiru News 14-02-20