අහිංසාට මල්ලව පොරය ජය ගන්න පුහුණුකරු ඇතුළු පිරිසගෙන් ලැබුණු සහාය - Hiru News 07-08-22