අවදානම් ගමනක යන දුම්රිය මගීන් - මෙහෙම සේවයක් තියෙනවා කියන්නත් බයයි - Hiru News 07-07-22