කෝප් කමිටුවෙන් හෙළි වූ හම්බන්තොට කතාව - වරාය අධිකාරියට සතයක් වත් නෑ - Hiru News 23-06-22