දිවි ඉනිම නිමා කළ කුලුදුල් ටෙස්ට් සුලකුණ - විශිෂ්ටයෙකුගේ සමුගැන්ම - Hiru News 18-10-21