ඉස්සර ධම්මික පැණිය දැන් ධම්මික පෙරේරා - සිකුරාදා හම්බවෙලා කතා කරමු - Hiru News 07-07-22