ත්‍රස්ත කල්ලියක් පැහැරගත් බව කියූ තරුණිය - හිරුට කතාකර කිව්ව කතාව - Hiru News 06-08-22