දැන් තිරගත වන නාට්‍යය ' ඡන්දය කල් දැමේ' - විලිරුදාවෙන් පෙළෙන ලක් මාතා- Hiru News 19-03-23