පාසල් සිසුවෙකුගේ මළ සිරුරක් ගල් ගුහාවක - Hiru News 21-03-19