ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ගැන අනතුරු ඇඟවීම් - නිල වශයෙන් තහවුරු කර නැහැ - Hiru News 15-05-22