දයාසිරිට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් අවවාදයක් - Hiru News 12-09-19