මහා මැතිවරණයක් ඉල්ලා අධිෂ්ඨාන පූජාවක් - Hiru News 07-12-18