ඉදිරි දින කිහිපයේදී ගිඟුරුම් සහිත වැසි - Hiru News 16-04-19