අශ්වයා පැන්නම ඉස්තාලය වහන ආණ්ඩුව - ආයතන කරට අරන් මිනිස්සු බිම වට්ටලා - Hiru News 09-12-21