ආරක්ෂාව තර කළ සාකච්ඡාව - පොලිස්පතිට හමුදාපතිට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියයි - Hiru News 15-05-22