හර්ෂගේ රතු කට්ට පනී - ''දඹුල්ල කෘෂි ගබඩාව දෙනවාමයි පුලුවන් දෙයක් කරන්න'' - Hiru News 16-05-24