තවලම ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට ගසක් පෙරළෙයි - Hiru News 15-08-19