දුම්රිය - බස් හෙට සිට දුවන හැටි - දුම්රිය වෘත්තීය සමිතිවලින් චෝදනාවක් - Hiru News 25-10-21