ජනපති කොමිසමට අගමැතිගෙන් දැනුම් දීමක් - Hiru News 12-09-19