හිටපු ඇමති ජනක බණ්ඩාරගෙන් පැමිණිල්ලක් - Hiru News 10-10-19