මන්ත්‍රී උද්දිකට වෙඩිල්ල ආවේ කාගෙන්දැයි සොයයි - ආරක්ෂකයෝ ගේ ඇතුළේ - Hiru News 19-09-23