මහ වැසි නොතකා කළ විරෝධතාව - තොරතුරු දෙන්න ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය ඉල්ලයි - Hiru News 15-05-22